Български тълковен речник

Дума Описание
философия мн. философии, ж. 1. Спец. Само ед. Наука за най-общите закономерности в развитието на природата, обществото и човешкото мислене. 2. Прен. Разг. Система от възгледи, концепции, убеждения; мироглед. Всеки има своя философия. 3. Прен. Разг. Само мн. Безсъдържателни, празни приказки, разсъждения. Стига с тези философии.