Български тълковен речник

Дума Описание
ландшафт само ед. Вид на земната повърхност, общ вид на местност. Планински ландшафт.