Български тълковен речник

Дума Описание
антинеутрон (англ. antineutron по анти- + неутрон)
Физ. Неутрална елементарна частица с маса, равна на тази на неутрона, без електрически товар.