Дума Описание
четиристишие мн. четиристишия, ср. Строфа в четири стиха; катрен.