Дума Описание
черта мн. черти, ж. 1. Тясна линия, тънка следа. Успоредни черти. 2. Очертание, което дава характерен облик на нещо и го разграничава от друго. Чертата на хоризонта. Нежни черти на женско лице. 3. Граница, очертание, предел. В чертите на града. 4. Отличителна особеност, качество, признак. Положителни черти на характера. • В общи черти. Без подробности. • Тегля чертата (на нещо). Разг. 1. Приключвам с нещо. 2. Правя точна сметка.