Дума Описание
червено- Първа съставна част на сложни думи със значение червен, напр. червенобуз, червенокос, червенокрак и др.