Дума Описание
че съюз. 1. За въвеждане на подчинено допълнително изречение, което предава съобщение от говорещото лице или възпроизвежда съобщение.Чух, че ще се женят. 2. За въвеждане на подчинено подложно изречение. Стори ми се, че чух шум. Странно е, че още никой не е дошъл. 3. За въвеждане на подчинено определително изречение. 4. За въвеждане на подчинено сказуемноопределително изречение.5. Разг. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за причина; защото.
че част. Разг. 1. За усилване на заповедно или подбудително значение. Че покажи му къщата! 2. За подчертаване на потвърждение, съгласие. Че хубава е, защо не я вземеш! 3. За наблягане; дори, даже. Че и да съм ходил! Защо трябва да ти казвам?