Дума Описание
ценз цензът, ценза, мн. цензове, (два) ценза.1. Изискване за образование или трудов стаж при заемане на някаква длъжност. Нямам ценз за тази работа. 2.Условие, което ограничава участието на дадено лице в нещо или използването на някои права. Имуществен ценз.