Дума Описание
химия само ед. 1. Спец. Наука, която се занимава със свойствата на различните вещества, с техния състав и със съединяването помежду им. 2. Разг. Пренебр. Това, което не е естествено, от природата, а получено по химичен път (обикн. за продукти).