Дума Описание
физика само ед. 1. Спец. Наука, в която се изучават свойствата и строежът на материята, нейното движение и изменение, както и закономерностите в природните явления. 2. Прен. Разг. Телосложение, тяло на човек. Добра физика. Спортна физика. // прил. физичен, физична, физично, мн. физични. Физични явления.