Дума Описание
фа само ед. Четвъртият тон от до- мажорната музикална гама, както и нотният знак на този тон.