Дума Описание
узус само ед. Спец. В езикознанието — общоприета употреба на думи и изрази.