Дума Описание
текстология само ед. Спец. Филологическа наука, която се занимава с изучаване особеностите на художествения текст, на промените, настъпили в него, както и с издаването на литературни паметници и исторически документи. // прил. текстологичен, текстологична, текстологично, мн. текстологични. // прил. тек-стологически, текстологическа, текстологическо, мн. текстологически.