Дума Описание
с- или съ- представка. I. В състава на глаголи със значение: 1. Действието е доведено до резултат: сварявам, скривам, сътворявам. 2. Субектът или обектът на действието придобиват качеството, назовано с мотивиращото прилагателно: смекчавам, състарявам. 3. Действие, което е насочено отгоре надолу: свличам, смъквам, стоварвам. 4. Съединяване, намаляване на разстоянието: свързвам, сдобрявам, сродявам се. 5. Действие, което се извършва набързо, с голяма сила: сграбчвам, сритвам. II. Само представка съ-. В състава на съществителни имена със значение за съвместност, взаимна връзка с това, което е назовано с мотивиращото име, напр. съавтор, съгражданин, състудент, съучастие.