Дума Описание
радиометрия само ед. 1. Дял от физиката, който се занимава със средствата и начините за измерване на лъчистата енергия. 2. Спец. Начин за търсене на подземни богатства, като се използва различната им радиоактивност.