Дума Описание
равноправие само ед. Състояние на равноправен; равенство. Равноправие на жената и мъжа.