Дума Описание
паралелизъм само ед. 1. Успоредност. 2. Пълно съвпадане; еднаквост. 3. Спец. В езикознанието — построяване на фрази с еднаква структура. Синтактичен паралелйзъм. 4. Спец. В литературата — художествен похват, при който се съпоставят образи или се повтарят стихове и мисли.