Дума Описание
на- представка. I. В състава на глаголи със значение: 1. Действието е извършено докрай, в достатъчна степен: наготвя, насоля, нахраня, набеля, набича и др. 2. Действието обхваща много или всички предмети: набоядисам, навеся, надовличам, накупувам и др. 3. Действието се извършва до пълно насищане на субекта: наям се, навозя се, наприказвам се, на-беснея се, навилнея се и др. 4. Действието се проявява в слаба степен: наболявам, намирисвам, накуцвам, нагарчам идр. 5. Действието нарушава целостта на нещо, изразява начина-телност: напивам (чашата), нахапвам (хляба), набърквам (гозбата), наблизвам (млякото) и др. 6. Действието изразява насоченост, проникване, съпроводено с усилие: набутвам, натиквам, навлизам, нахлувам идр. 7. Действието изразява придобиване на признак от субекта: надебелея, наедрея, наголемея, напълнея, назрея и др. 8. Действието изразява предаване на признак върху обекта: надебеля, намисля, навлажня, надребня и др. 9. Действието изразява снабдяване на обекта с нещо.
на- II. В състава на прилагателни и съществителни имена със значение който се намира или се разполага върху нещо: настолен, набедрен, надомен и др.; наръкавник, наколенник, намордник и др.