Дума Описание
макро- Първа съставна част на сложни думи със значение голям (по размери), огромен, напр. макроатмосфсра, макробиотика, макроелемент, макроклимат, макромолекула, макроструктура, макросфера.