Дума Описание
макрокосмос само ед. Целият свят около човека; всемир, вселена.