Дума Описание
мажор само ед. 1. Спец. Музикален строй, чиито устойчиви тонове образуват голямо три-звучие с бодро и весело звучене. 2. Прен. Тържествено, бодро, радостно настроение. // прил. мажорен, мажорна, мажорно, мн. мажорни.