Дума Описание
маестро само ед. 1. Почетно звание или название на видни творци музиканти. 2. Шеговито обръщение към човек, който се занимава с изкуство.