Дума Описание
камерен камерна, камерно, мн. камерни, прил. 1. Който се отнася до камера. Камерни клапи. 2. Спец. В музиката - произведение, предназначено за малък състав изпълнители. Камерен концерт. 3. Спец. В музиката - състав, който изпълнява такива произведения. Камерен хор. 4. Спец. В изкуството - който третира ограничен кръг от проблеми в отношенията на няколко лица. Камерна пиеса. 5. За театър, сцена, зала - предназначен за представяне на такъв вид музикални или сценични произведения.