Дума Описание
казионен казионна, казионно, мн. казионни, прил. 1. Който е даден за ползване от държавата; служебен. Казионни дрехи. Казионна квартира. 2. Прен. Пренебр. Който е поддържан от властта. Казионни партии. Казионен начин. 3. Който е формален, бюрократичен.