Дума Описание
идеология само ед. Система от възгледи и идеи, характерни за социална група, класа, политическа партия и др. Идеологията на християнството. Революционно-дсмократична идеология. // прил. идеологически, идеологическа, идеологическо, мн. идеологически. Идеологически различия.