Дума Описание
идеен идейна, идейно, мн. идейни, прил. 1. Който е свързан с идея или идеология. Идейни различия. Идейни спорове. 2. Който служи на идея или пропагандира идеология. Идейно изкуство. Идейна литература. • Идеен проект. Спец. Начален стадий на проектирането — скица, която дава идея за общия вид и разпределението на сградата.