Дума Описание
забързвам забързваш, несв. и забързам, св.
Започвам да бързам.
- забързвам се/забързам се. Забързвам припряно.