Дума Описание
жилище мн. жилища, ср.
1. Помещение, предназначено за живеене — къща, апартамент. Строя си жилище.
2. Място, пригодено за живеене. Правя жилище за кравата.
• Вечно жилище. Гроб.