Дума Описание
животновъдство само ед.
1. Отрасъл на селското стопанство, който се занимава с развъждане и отглеждане на селскостопански животни.
2. Науката за този отрасъл.