Дума Описание
железодобивен железодобивна, железодобивно, мн. железодобивни, прил.
Който се отнася до добиване на желязо. Железодобивна промишленост.