Дума Описание
жанр жанрът, жанра, мн. жанрове, (два) жанра, м.
1. Род произведения на някакво изкуство, отличаващи се със сюжетни и стилови особености. Епически жанр.
2. Спец. Живопис с битов сюжет.
// прил. жанров, жанрова, жанрово, мн. жанрови. Жанрови особености.