Дума Описание
екскрет (нлат. excretum от лат. excretus 'изхвърлен, отделен')
Физиол. Вредно или излишно вещество, отделяно от организма.