Дума Описание
еко- (съкр. от еко(логичен)
Първа съставна част на сложни думи със значение 'екологичен'.