Дума Описание
екзотеричен (клат. exotericus от гр. exoterikos 'външен')
Рел. Който е предназначен и за непосветените.