Дума Описание
евхити (сргр. euchitai по euche 'молитва')
Рел. Християни сектанти, отричащи светите тайнства и виждащи само в молитвата средство за спасение.