Дума Описание
дедлайн (англ. dead-line от dead 'мъртъв' + line 'линия')
Краен срок, последен предел.