Дума Описание
девитализация (нлат. devitalisatio по де- + лат. vita 'живот')
Мед. Лишаване от жизнеспособност; умъртвяване.