Дума Описание
девалоризация (фр. devalorisation по де- + лат. valor 'стойност')
Икон. Обезценяване на парична единица, суровина, стока, предшестващо девалвацията.