Дума Описание
дебет (лат. debet 'дължи')
Търг. Дължим остатък след приключване на баланса; дефицит.