Дума Описание
дебелоглавие само ед.
Пренебр. Прекалена упоритост, твърдоглавие.