Дума Описание
германофоб (лат. germanus 'германец' + -фоб)
Лице, което мрази германците и тяхната култура.
// същ. германофобство.