Дума Описание
геотропизъм (по гео- + гр. trope 'извивка' + -изъм)
Биол. Свойство на растителните органи да приемат определено положение спрямо центъра на Земята:
- положителен геотропизъм - растеж надолу (корени), и отрицателен геотропизъм - растеж нагоре (стъбла).