Дума Описание
геосфера (по гео- + сфера)
Геол. Всяка от разнородните концентрични обвивки на земното кълбо:
барисфера - земното ядро, литосфера - земната кора, хидросфера - водната обвивка, и атмосфера - въздухът.