Дума Описание
геостатика (по гео- + статика)
Наука за равновесието на твърдите тела.