Дума Описание
география само ед.
Наука, която изучава повърността на Земята с нейните природни условия, териториалното разпределение на населението и живите организми, човешката дейност и икономическите ресурси.
// прил. географичен, географична, географично, мн. географчни.
// прил. географически, географическа, географическо, мн. географически.
// прил. географски, географска, географско, мн. географски. Географски атлас. Географско положение. Географска карта.