Дума Описание
гаструла (нлат. gastrula, умал. от лат., гр. gaster 'стомах')
Биол. Третият, последен стадий от развитието на зародиша, след бластулата и морулата, когато се получава двустенна торбичка и започва специализация на клетките.