Дума Описание
газификация само ед.
1. Спец. Получаване на газово гориво от твърдо или течно гориво; добиване на газ.
2. Снабдяване с инсталации и съоръжения за използване на газ за битови и/или производствени нужди.