Дума Описание
газгенератор (нем. Gasgenerator по газ + лат. generator 'създател')
Техн. Съоръжение за добиване на газ от твърди горива чрез непълно горене.