Дума Описание
вербален вербална, вербално, мн. вербални.
1. Словесен.
2. Спец. В езикознанието — глаголен.
• Вербална нота. Спец. Писмено обръщение на дипломатически представител без подпис вместо устна декларация. Връчвам вербална нота.