Дума Описание
ватсекунда (по ват + секунда)
Ел. Единица мярка - енергията, отделена от електрически ток с мощност 1 ват за 1 секунда.